Povinné předškolní vzdělávání - MS DOMINO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Povinné předškolní vzdělávání

O nás
Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let

1) Předškolní vzdělávání od školního roku 2018/2019

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Ve školním roce 2018/2019 je toto vzdělávání povinné pro děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a děti, u kterých u zápisu do I. ročníků základní školy bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. Výjimkou jsou děti, které navštěvují přípravnou třídu.


2) Povinnost předškolního vzdělávání - povinnost rodičů

 Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého bydliště pokud zákonný zástupce nezvolí pro své dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Spádové oblasti již brzy budou vyvěšeny.
Nesplnění povinnosti je přestupkem podle §182a školského zákona a zákonný zástupce se vystavuje postihu.


3) Forma povinného předškolního vzdělávání

 Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, rozsah je stanoven zvláštním předpisem. Děti jsou povinny se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně. Tyto 4 hodiny jsou stanoveny v naší MŠ od 8-12 hodin.
Povinnost se nevztahuje na období školních prázdnin v základních a středních školách, jarní prázdniny jsou určeny podle okresů. Ministerstvo školství vydává každý rok přehled prázdnin a všech termínů, které se týkají organizace školního roku. Tento materiál je dostupný na webových stránkách MŠMT- ČR, zveřejněn je také na stránkách města.


4) Omlouvání neúčasti ze vzdělávání

 Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání neúčasti na vzdělávání stanoví školní řád. 
Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, které je zákonný zástupce povinen doložit nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.


5) Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

Individuální vzdělávání
 Uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky do mateřské školy.
Tuto formu vzdělávání může zákonný zástupce zvolit v odůvodněných případech. Pokud má být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, musí tuto skutečnost rodič oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (květen před počátkem školního roku).
V průběhu školního roku může být individuální vzdělávání zahájeno nejdříve dnem kdy je oznámení zákonného zástupce doručeno ředitelce školy.

 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo dítěte,
 • místo trvalého pobytu,
 • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání
Ředitelka školy doporučí rodičům oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno, tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou to jakési osnovy, podle kterých se děti ve školce vzdělávají.
Úkolem mateřské školy je pak sledovat a ověřovat úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte, doporučovat rodičům postupy při vzdělávání a zároveň určovat způsob a termín ověření a to ustanovením ve školním řádu.
Jedná se vlastně o povinné ověření získaných „znalostí a dovedností dítěte“, které musí být uskutečněno v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce bude s termíny seznámen.
Rodič má povinnost zajistit účast dítěte u ověření. Pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, ředitelka musí ukončit individuální vzdělávání. Dále už nelze dítě individuálně vzdělávat a je zařazeno k pravidelné docházce do mateřské školy.

Vzdělávání v přípravné třídě
  Tato třída je určena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ve správním řízení ředitel příslušné základní školy a to na žádost rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky
vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu ve škole, kterou v ČR zřídil cizí stát, právnická osoba nebo cizí státní občan a ve které Ministerstvo školství ČR povolilo povinnou školní docházku.

 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky